IPR-strategi

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  YDELSER >  ANVENDELSE AF IPR >  IPR-STRATEGI

IPR-STRATEGI


De væsentligste immaterielle redskaber til beskyttelse af en virksomheds teknologiske udvikling er varemærker, designs, brugsmodeller og patenter.


Ved hjælp af disse immaterielle rettigheder får virksomheden mulighed for at sikre og værdilade sine ofte betydelige investeringer i en teknologisk nyudvikling. Disse rettigheder etablerer mulighed for at afskære eventuelle konkurrenter fra at kopiere de nye produkter.


De stærkeste immaterielle rettigheder er varemærker og patenter, og det må anbefales at benytte begge muligheder.


Gennem patentet beskyttes en opfindelses tekniske indhold, og selve produktet ”brandes” ved hjælp af varemærket.


I det følgende ses nærmere på forskellige former for patentstrategier.


Passiv patentstrategi

Nogle firmaer vælger ikke at patentere. Dette indebærer en risiko for at konkurrenterne løber med idéen og overtager en stor del af markedet for produktet.


Det passive firma fravælger muligheden for retsindgreb mod kopister.


Markedsføring og teknologiudvikling er omkostningskrævende og kan betyde, at det innovative, passive firmas produkt må sælges til ikke konkurrencedygtige priser. Det kan derimod konkurrenterne, da produktet ikke er gjort til genstand for f.eks. en patentansøgning. Konkurrenterne kan uhæmmet kopiere og sælge disse kopier til dumpingpriser, hvor som helst verden over.


Patentlovgivningen pålægger enhver, der ønsker at fremstille et produkt, at holde sig informeret om, hvorvidt man krænker en eventuel immaterialret. f.eks. en patentret. Dette kan i mange tilfælde være vanskeligt at overholde, da en patentansøgning først offentliggøres ca. 18 mdr. efter ansøgningsdatoen.


Som et led i den passive patentstrategi, må det passive firma derfor løbende sørge for at tilvejebringe sådan information, og få den så kvalificeret vurderet, at man med god sikkerhed er overbevist om, at man ikke krænker f.eks. en eksisterende patentret.


Informationen fremskaffes gennem regelmæssige litteratursøgninger i artikel- og patentdatabaser. Eventuelle ”farlige” patenters familie (dvs. geografiske omfang) og status samt fremskaffes. Vurderingen kan omfatte en teknisk vurdering af patenter og patentansøgningers indhold. Informationen vurderes bl.a. med henblik på eventuel krænkelse, og produktets videre fremtid afgøres på denne baggrund.


Såfremt det passive firmas produkt vurderes at krænke eksisterende rettigheder, kan firmaet vælge enten helt at stoppe produktionen eller kun at producere og sælge i lande, i hvilket der ikke er patentbeskyttelse.


Alternativt kan det passive firma på baggrund af vurderingen vælge at ændre produktet således, at det ikke krænker. Dette er imidlertid ofte vanskeligt uden at produktets tekniske egenskaber kompromitteres, og ofte er det netop den særlige patenterede egenskab ved produktet, der gør produktet interessant for det passive firma.


Vurderingen kan også anbefale at forsøge at udslette eller begrænse omfanget af den immaterielle rettighed. Dette kan f.eks. gøres gennem indsigelser og omprøvninger såfremt patentet/patentansøgningens status og familie afslører, at denne mulighed er tilstede tidsmæssigt og geografisk. Hvis disse muligheder ikke eksisterer eller er udtømte, kan retsindgreb overvejes.


Den passive strategi er ikke anbefalelsesværdig, hvis produktet er meget kompliceret og/eller har været genstand for langvarig og kostbar udvikling. Den passive strategi anvendes især af firmaer, der fremstiller mange forskellige simple og billige produkter med kortvarig afsætningsmulighed.


Den passive strategi bør ikke anvendes i de tilfælde, hvor det passive firma forventer, at produktet har et stort indtjeningspotentiale.


Aktiv patentstrategi

Det aktive firma ønsker at ”sætte hegn” omkring sine innovative nyudviklinger og derigennem beskytte sine investeringer på lang sigt.


Det aktive firma søger immaterialretslig beskyttelse for såvel store som små nyudviklinger og sikrer sig herved en løbende mulighed for retsindgreb mod kopister.


Det aktive firma vælger ofte også at indlevere såkaldte ”politiske ansøgninger”, dvs. patentansøgninger som firmaet ikke umiddelbart har interesse i, eller som måske kun har en lille mulighed for at kunne patentbeskyttes.


Dette vil bl.a. give det aktive firma den fordel, at konkurrenterne ikke kan producere videreudviklingerne og dermed tage markedsandele, ligesom konkurrenten ikke får mulighed for selv at søge patent på videreudviklingerne, og således forhindre det aktive firmas egne videreudviklinger.


Derudover kan en ”politisk patentansøgning” anvendes til at forhindre konkurrenterne i at kopiere et produkt i en periode, i hvilken det aktive firma aktivt tilkæmper sig en betydelig andel af kunderne. Såfremt patentansøgningen efterfølgende afslås eller opgives, har den afholdt konkurrenterne fra at kopiere det patentanmeldte produkt tilstrækkelig længe til, at en kundekreds er sikret. Da produktet har været genstand for en offentliggjort patentansøgning, kan ingen andre efterfølgende patentere et tilsvarende produkt.


Der kan benyttes andre former for offentliggørelser, f.eks. artikler og salg, men disse offentliggørelser anses ofte for vanskeligere at bevise i en indsigelses- eller en udslettelsessag mod et patent, der anses for uberettiget udstedt.


Den aktive patentstrategi omfatter desuden at kortlægge det geografiske beskyttelsesomfang. På baggrund af en vurdering af eksisterende og forventede markedsområder og størrelsen af omsætningen i disse områder, f.eks. baseret på nationale og globale markedsanalyser, videreføres de immaterielle rettigheder i udvalgte foretrukne lande.


De immaterielle rettigheder opretholdes så længe produktet kan afsættes i landet, eller så længe det aktive firma ønsker at afskære andre fra at sælge et tilsvarende produkt i landet.


Det aktive firma overvåger løbende konkurrenternes patentaktivitet og sørger for ikke at krænke disse rettigheder. Denne monitorering anvendes desuden som inspiration for nye opfindelser og afdækning af nye behov for endnu ikke eksisterende eller ændrede produkter.


Det aktive firma gennemgår f.eks. 4 gange årligt sin teknologi for nyskabelser.


Det aktive firma nyudvikler nye produkter. Nye produkter kan fødes og konkretiseres i tænketanke og ved brainstormings med teknologigennemgange og behovsanalyser. Indberetningsordninger, eventuelt med honorering af kreative medarbejdere med gode idéer, kan også anvendes som fødselshjælper i den kreative proces.


Muligheden for om det nye produkt eksisterer allerede, eller om der evt. eksisterer en immaterialret for produktet undersøges, inden der f.eks. søges om patent, design- eller varemærkebeskyttelse af produktet eller idéen.


Det aktive firma beskytter nyudviklingen på så tidligt et stadie som muligt og arbejder hurtigt for at udrydde produktets børnesygdomme således, at en opdateret dækkende patentansøgning kan foreligge inden prioritetsårets udløb.

YDELSER

FAQs & LINKS